คลิปแมสด็อทคอม
 
  
    
Uploadมหาวิทยาลัยเอกชนแห่งแรกในประเทศไทย!!

ปณิธาน
มหาวิทยาลัยพายัพเป็นมหาวิทยาลัยเอกชนแห่ง แรกของประเทศไทย จัดตั้งขึ้นโดยมูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย เพื่อแสดงถึงความรักของพระเจ้า ความเชื่อ ความศรัทธาของมนุษย์ต่อพระเจ้า และความเกื้อกูลซึ่งกันและกันของมนุษยชาติ

มหาวิทยาลัยพายัพจะยึด มั่นใน “สัจจะ – บริการ” โดยแสวงหาความดีเลิศทางวิชาการ และคุณธรรม เพื่อให้เกิดความเข้าใจ เห็นแจ้งในสัจจะแห่งชีวิต และจะเสริมสร้างทัศนคติที่ดีในการบริการรับใช้สังคม

ผู้ที่ได้ศึกษา ในมหาวิทยาลัยพายัพจะต้องรู้จักพัฒนาตนเอง มีความรู้ มีความคิดสร้างสรรค์ มีความประพฤติดีงาม มีความรับผิดชอบต่อตนเองและส่วนรวม และมีความสามารถในการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ

วิสัยทัศน์
แหล่งความรู้ระดับสากล พัฒนาคนให้มีศักยภาพสูง และมีน้ำใจรับใช้สังคม

พันธกิจ
ผลิตบัณฑิตที่เป็นเลิศทางวิชาการและ คุณธรรม วิจัยแสวงหาความรู้ใหม่ บริการรับใช้สังคม และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม โดยยึดมั่นใน “สัจจะ - บริการ”

วัตถุประสงค์
มหาวิทยาลัยพายัพมีความ มุ่งหมายที่จะสนับสนุนนโยบายของชาติในการพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาและการ พัฒนาเศรษฐกิจ เพื่อให้สอดคล้องกับจำนวนประชากรที่เพิ่มขึ้น โดยการพัฒนาบุคคลให้มีความรู้ความสามารถในสาขาวิชาที่มหาวิทยาลัยได้รับ อนุมัติให้เปิดสอนตามวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

 1. เพื่อให้เป็น สถาบันการศึกษาที่ดำเนินการโดยมิได้แสวงหาผลกำไร (non – profit organization)
 2. เพื่ออบรมและให้การศึกษาขั้นอุดมศึกษาในแขนงต่างๆ แก่บุคคลทั่วไป
 3. เพื่อเป็นการฝึกและเตรียมชนชั้นผู้นำให้กับประเทศ
 4. เพื่อ เป็นแหล่งสร้างค่านิยม จริยธรรมและทัศนคติอันดีงาม คือ สร้างและพัฒนาบุคคลให้พร้อมซึ่งวุฒิภาวะ
 5. เพื่อเป็นแหล่งค้นคว้า วิจัยและส่งเสริมวิชาการ
 6. เพื่อเป็นแหล่งบริการสังคม
 7. เพื่อ ทะนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมของชาติ

ตราสัญลักษณ์

ชื่อเต็มภาษาไทย : มหาวิทยาลัย พายัพ
อักษรย่อ : ม.พ.ย.
ชื่อ เต็มภาษาอังกฤษ : Payap University
อักษร ย่อ : P.Y.U.

แบบพิมพ์สัญลักษณ์

สีประจำมหาวิทยาลัย

สี ฟ้า ขาว
   

ดอกไม้ประจำมหาวิทยาลัย


ดอกบุนนาค ( Mesua ferrea finn) มีสีขาวบริสุทธิ์ ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของความสะอาดหมดจด คุณงามความดี มีกลิ่นหอม ทำให้เกิดความพึงใจ เป็นสัญลักษณ์ของการขจายขจรชื่อเสียงของผู้มีการศึกษา ลักษณะของดอกเป็นรูปฉัตรซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของเกียรติศักดิ์อันสูงส่ง คือ คุณค่าแห่งชีวิต มีสรรพคุณทางรักษาโรค เป็นสัญลักษณ์ของการรักษาความเจ็บป่วยทั้งกายและใจ ซึ่งหมายถึงความรู้และสัจจะที่บัณฑิตของมหาวิทยาลัยพายัพได้รับควรจะเป็นยา ที่สามารถรักษาความเจ็บป่วยของสังคมหรือผู้อื่นได้ สามารถที่จะสมานน้ำใจของผู้มีความทุกข์ยาก ต้นบุนนาคเป็นต้นไม้ที่เลี้ยงยากที่สุดต้องทะนุถนอมเป็นอย่างดีจึงจะเจริญ เติบโตได้ ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของการท้าชวนและท้าทาย

ประวัติมหาวิทยาลัยพายัพ


มหาวิทยาลัย พายัพเป็นสถาบันอุดมศึกษาเอกชน สังกัดมูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2517 โดยการรวมตัวกันของสถาบันการศึกษาหลัก 2 แห่งของสภาคริสตจักรในประเทศไทยเข้าด้วยกันได้แก่ โรงเรียนพระคริสต์ธรรมแมคกิลวารี (ก่อตั้งในปี พ.ศ. 2423) และ โรงเรียนพยาบาลผดุงครรภ์อนามัยแมคคอร์มิค (ก่อตั้งในปี พ.ศ. 2466) โดยใช้ชื่อว่า “วิทยาลัยพายัพ” มีคำขวัญว่า “สัจจะ-บริการ (Truth-Service)” จัดการเรียนการสอน 2 เขตคือ เขตแก้วนวรัฐ ซึ่งเป็นที่ตั้งเดิมของโรงเรียนทั้งสองแห่งและเขตบ้านธารแก้ว ซึ่งเป็นที่ตั้งเดิมของหอพักนักศึกษา บนถนนห้วยแก้ว โดยสภาคริสตจักรในประเทศไทย ได้ยกกรรมสิทธิ์ในที่ดินบ้านธารแก้วให้แก่มหาวิทยาลัยเพื่อนำไปขออนุญาตจด ทะเบียนจัดตั้งวิทยาลัยตามพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ.2512
ต่อ มาในปี พ.ศ. 2525 เมื่อจำนวนนักศึกษาเพิ่มขึ้น จึงได้ขยายเขตไปยังบริเวณตำบลหนองป่าครั่ง ในเขตอำเภอเมืองเชียงใหม่ ตำบลสันพระเนตร ในเขตอำเภอสันทราย และตำบลสันกลาง ในเขตอำเภอสันกำแพง โดยใช้ชื่อเขตนี้ว่า “เขตแม่คาว” ส่วนอาคารสถานที่ในเขตนี้ ได้รับเงินสนับสนุนการก่อสร้างอาคารส่วนหนึ่งจากองค์การเพื่อการพัฒนา ระหว่างประเทศ (USAID) ของรัฐบาลสหรัฐอเมริกา
ในปี พ.ศ.2527 วิทยาลัยพายัพได้รับความเห็นชอบจากทบวงมหาวิทยาลัย ให้เปลี่ยนประเภทจาก “วิทยาลัย” เป็น “มหาวิทยาลัย” นับเป็น มหาวิทยาลัยเอกชนแห่งแรกของประเทศไทย ปัจจุบันมหาวิทยาลัยพายัพมีเนื้อที่รวมกันทั้ง 3 เขต จำนวนกว่า 620 ไร่ มีอาคารสถานที่และอุปกรณ์การเรียนการสอนที่ทันสมัยเพียงพอต่อความต้องการของ ผู้เรียน
ในปีการศึกษา 2550 มหาวิทยาลัยพายัพมีคณาจารย์ประจำทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ จำนวน 463 คนและเจ้าหน้าที่สนับสนุนวิชาการ จำนวน 430 คน มีนักศึกษารวมกันทั้งสิ้น จำนวน 6,500 คน จัดการเรียนการสอนทั้งหลักสูตรไทย และหลักสูตรนานาชาติ ในระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา ใน 10 คณะ กว่า 40 สาขาวิชา ได้แก่คณะมนุษยศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจ คณะบัญชีการเงินและการธนาคาร คณะนิติศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค และวิทยาลัยพระคริสต์ธรรมแมคกิลวารี
มหาวิทยาลัยพายัพได้ทำความตกลงความ ร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันอุดมศึกษาชั้นนำในประเทศต่างๆ ทั่วโลกกว่า 40 สถาบัน มีนักศึกษาต่างประเทศทั้งเต็มเวลาและนักศึกษาแลกเปลี่ยนจำนวนกว่า 200 คน จาก 30 ประเทศทั่วโลก นอกจากนั้น

มหาวิทยาลัย ยังเป็นสมาชิกของสมาคมทางการศึกษาทั้งในประเทศและต่างประเทศ เช่นสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย (สสอท) United Board for Christian Higher Education in Asia (UB) สมาคมสถาบันการศึกษาขั้นอุดมแห่งภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (สออ) สมาคม คริสตศาสนศึกษาแห่งเอเชียอาคเนย์ (ATESEA) Association of South East Asia Higher Learning (ASAHL) สมาคมสถาบันอุดมศึกษา คริสเตียนแห่งเอเชีย (ACUCA) สมาคมอธิการบดีแห่งภาคพื้นเอเชีย (AULP) และสมาคมอธิการบดีโลก (IAUP) เป็นต้น
มหาวิทยาลัยพายัพมีความมุ่งมั่นในการพัฒนานักศึกษาให้ เป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามแนวทางของการศึกษาสมัยใหม่ บนหลักความเชื่อของคริสต์ศาสนา โดยมีเป้าหมายสูงสุดที่ “การสร้างคนให้เป็นคนที่สมบูรณ์” (Nurturing Persons to Fulfillment) นับตั้งแต่ปีการศึกษา 2517 เป็นต้นมา มหาวิทยาลัยได้ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพออกไปรับใช้สังคมแล้วจำนวนเกือบ 30,000 คน ในปีการศึกษา 2550 คณาจารย์และนักศึกษาได้รับรางวัลผลงานทางวิชาการและการแข่งขันด้านต่างๆ ทั้งในระดับชาติและนานาชาติอย่างต่อเนื่อง จึงเป็นการยืนยันว่า มหาวิทยาลัยพายัพเป็นสถาบันอุดมศึกษาที่มีคุณภาพและเป็นกำลังสำคัญในการผลิต บุคลากรเพื่อพัฒนาสังคมและประเทศชาติ

สถานที่ทำการ
มหาวิทยาลัยพายัพ มีสถานที่ทำการ 3 เขต ดังนี้

เขตแม่คาว

ตั้งอยู่ที่ถนนซุป เปอร์ไฮเวย์สายเชียงใหม่–ลำปาง ในเขตอำเภอเมือง อำเภอสันทราย และอำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่

มีเนื้อที่ประมาณ 556 ไร่ 99 ตารางวา

เป็นที่ตั้งของอาคารปัญญาจารย์ อาคารสำนักงานอธิการบดี โบสถ์ อาคารศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้สิรินธร อาคารสายธารธรรม อาคารบ้านพักนานาชาติภราดรภาพ และอาคารเรียนของคณะต่างๆ ฯลฯ

เขต แก้วนวรัฐ

ตั้งอยู่ที่ 131 ตำบลวัดเกตุ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

มีเนื้อที่ประมาณ 53 ไร่ 1 งาน 69.8 ตารางวา

เป็น ที่ตั้งของคณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค วิทยาลัยพระคริสต์ธรรมแมคกิลวารี สาขาวิชาดุริยศิลป์ คณะมนุษยศาสตร์ สถาบันคริสเตียนนิเทศสัมพันธ์ หอจดหมายเหตุ และ หอพักนักศึกษา

เขต ธารแก้ว

ตั้งอยู่ที่ 48/5 ถนนห้วยแก้ว ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

มีเนื้อที่ประมาณ 10 ไร่ 57 ตารางวา

เป็น ที่ตั้งของบ้านธารแก้วเป็นศูนย์ฝึกปฏิบัติงานของนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการ โรงแรมและการท่องเที่ยว

รวมเนื้อที่สถาน ที่ทำการทั้งหมด 619 ไร่ 3 งาน 25.8 ตารางวา

ภาพภายในมหาวิทยาลัยพายัพ

 

 

 

 Credit: http://www.dekmorpayap.com , http://www.payap.ac.th


เรื่องเด่นประจำสัปดาห์

more


  แสดงความคิดเห็น


  กรุณา Login เพื่อแสดงความคิดเห็น

  ส่ง Scoop ให้เพื่อน

  E-mail เพื่อน

  E-mail ผู้ส่ง

  ข้อความ

   

  แจ้งลบไม่เหมาะสม

  ชื่อ ผู้ส่ง

  E-mail ผู้ส่ง

  ข้อความ / เหตุผล

   


  Hot Story


  ความคิดเห็น

  Clipmass จัดให้