คลิปแมสด็อทคอม
 
  
    
Uploadแผนงานบูรณาการภายใต้แนวทางการสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ

แผนงานบูรณาการภายใต้แนวทางการสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ

งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 1

กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 1  ประกอบด้วยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัดปทุมธานี จังหวัดนนทบุรี และจังหวัดสระบุรี ได้กำหนดทิศทางกลุ่มจังหวัดในการดำเนินการตามแผนงานบูรณาการเสริมสร้างความเข้มแข็ง และยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 โดยตั้งเป้าหมายว่าเป็นฐานการผลิตจำหน่ายสินค้าเกษตรปลอดภัยและผลิตภัณฑ์ชุมชน ศูนย์กลางการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ของประเทศ (ประวัติศาสตร์, วัฒนธรรม, สุขภาพ, เกษตร, ธรรมชาติ) สภาพแวดล้อมที่ดีและระบบนิเวศมีความสมดุลยั่งยืน รวมทั้งมีการบริหารจัดการเมืองและระบบโลจิสติกส์ที่มีคุณภาพ ซึ่งดำเนินการ 4 แนวทาง ได้แก่

 1. เพิ่มศักยภาพอุตสาหกรรม การค้าและการลงทุน
 2. เพิ่มศักยภาพภาคการเกษตร
 3. เพิ่มศักยภาพการท่องเที่ยวและบริการ
 4. พัฒนาสังคมยกระดับคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม

 

ทั้งนี้ กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 1 ได้รับงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ตั้งแต่วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 เป็นเงินทั้งสิ้น 2,603,180,100 บาท  (สองพันหกร้อยสามล้านหนึ่งแสนแปดหมื่นหนึ่งร้อยบาท) เพื่อดำเนินการโครงการ ดังนี้

 

- โครงการเพิ่มศักยภาพการผลิต ตลาด และพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน อาทิ การเพิ่มประสิทธิภาพตลาดอาหารปลอดภัย (Green Premium Center) การเพิ่มช่องทางจำหน่ายและเพิ่มเครือข่าย (Business Matching) สู่สากล

- โครงการวัฒนธรรมสายน้ำเจ้าพระยา-ป่าสัก เพื่อการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 1 อาทิ ปรับปรุงภูมิทัศน์และพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมลุ่มน้ำเจ้าพระยา/ป่าสัก และวิถีชีวิตชุมชน

 

- โครงการบริหารจัดการน้ำและรักษามลภาวะสิ่งแวดล้อม อาทิ การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการแม่น้ำเจ้าพระยา/ป่าสักและลำน้ำสาขา การดูแลมลภาวะตามท้องถนนและแม่น้ำ

- โครงการวางระบบเครือข่ายคมนาคมและพัฒนาเมือง อาทิ การพัฒนาเส้นทางคมนาคมทั้งสายหลักและสายรอง การพัฒนาระบบป้องกันน้ำท่วมในพื้นที่เศรษฐกิจ

 

 

การดำเนินโครงการดังกล่าว กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 1 คำนึงถึงการมีส่วนร่วมตั้งแต่ก่อนเสนอโครงการ การนำโครงการไปปฏิบัติ และการติดตามประเมินผล โดยเชิญภาคประชาสังคมเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง และแต่งตั้งคณะทำงานติดตามและประเมินผลที่มีผู้แทนทุกภาคส่วน รวมทั้งรับข้อเสนอแนะจากหน่วยงานตรวจสอบมาปรับปรุงแก้ไขการดำเนินงาน

                ผลที่จะได้รับจากการดำเนินโครงการภายใต้แผนงานบูรณาการเสริมสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 คือ การเพิ่มขึ้นของมูลค่าการค้าและการลงทุน มูลค่าสินค้าเกษตร รายได้ของเกษตรกร รายได้จากการท่องเที่ยวและบริการ และคุณภาพชีวิตของประชาชนที่ดีขึ้น

 

 

 

ที่มา : สำนักบริหารยุทธศาตร์กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 1 สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

 

 

 
เรื่องเด่นประจำสัปดาห์

more


  แสดงความคิดเห็น


  กรุณา Login เพื่อแสดงความคิดเห็น

  ส่ง Scoop ให้เพื่อน

  E-mail เพื่อน

  E-mail ผู้ส่ง

  ข้อความ

   

  แจ้งลบไม่เหมาะสม

  ชื่อ ผู้ส่ง

  E-mail ผู้ส่ง

  ข้อความ / เหตุผล

   


  Hot Story


  ความคิดเห็น

  Clipmass จัดให้


  เรื่องราวจากผู้สนับสนุน