คลิปแมสด็อทคอม
 
  
    
Uploadผลการดำเนินงานงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 1

 

 ผลการดำเนินงานงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560  

กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 1

 

กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 1 เป็นกลุ่มจังหวัดในพื้นที่ราบลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยา/ป่าสัก ประกอบด้วย 4 จังหวัด (1) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (2) จังหวัดปทุมธานี (3). จังหวัดนนทบุรี และ (4). จังหวัดสระบุรี ดำเนินงานโดย ดร.สุจินต์  ไชยชุมศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (ปฏิบัติหน้าที่เป็นหัวหน้ากลุ่มจังหวัด ) นายสุรชัย  ขันอาสา ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี  นายนิสิต  จันทร์สมวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี และ นายบัณฑิตย์  เทวีทิวารักษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี

 

 

สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 1 ได้บูรณาการร่วมกันทั้ง 4 จังหวัดในการมุ่งมั่นที่จะพัฒนาเพื่อให้ประชาชนมีสุขภาวะที่ดี  การกระจายรายได้สู่ชุมชน ภาคธุรกิจมีความสามารถการแข่งขันระบบนิเวศมีความสมดุลยั่งยืน ซึ่งได้รับการจัดสรรงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 รวมทั้งสิ้น 353,960,300 บาท (สามร้อยห้าสิบสามล้านเก้าแสนหกหมื่นสามร้อยบาทถ้วน) เพื่อดำเนินการครอบคลุม 3 ด้าน ดังนี้

 

 1. การพัฒนาการท่องเที่ยวในพื้นที่ ได้แก่

(1). พัฒนาศักยภาพศูนย์เรียนรู้แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร

(2). พัฒนาพื้นที่ศูนย์บริการการท่องเที่ยว

(3). ซ่อมผิวทางเส้นทางคมนาคมนำสู่แหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่

ผลที่ได้รับ คือ เพิ่มจำนวนและรายได้จากการท่องเที่ยว และสร้างความพึงพอใจให้กับนักท่องเที่ยว

 

 

 1. การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ส่งเสริมการบริโภค และผลิตอาหารปลอดภัย ได้แก่

(1). พัฒนาผลิตภัณฑ์ ชุมชนและส่งเสริมอาหารโบราณของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 1

(2). พัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการผลผลิตของผู้ประกอบการเกษตรระดับชุมชน จัดงานมหกรรมสินค้าเกษตรเชื่อมโยงการผลิตและการตลาด และเพิ่มศักยภาพการผลิตและการแข่งขันขององค์กรเกษตร

ผลที่ได้รับ คือ พัฒนาและออกแบบบรรจุภัณฑ์ให้กับผลิตภัณฑ์ชุมชนและพืชปลอดสารพิษ ลดต้นทุนการผลิตของเกษตรกร กลุ่มอาชีพและเกษตรกรมีช่องทางจำหน่ายสินค้าเพิ่มขึ้น และให้ผู้ผลิตสินค้าในท้องถิ่นได้พบกับผู้ซื้อโดยตรง

 

 

 

 

 1. ฟื้นฟูคุณภาพระบบนิเวศของแม่น้ำเจ้าพระยา/ป่าสัก ได้แก่

(1). พัฒนาลำคลองต่อเชื่อมแม่นำสายหลัก อาทิ การก่อสร้างท่อระบายน้ำ ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง การปรับปรุงอ่างเก็บน้ำคลองเพรียว – เสาไห้ เชื่อมโยงกับแม่น้ำป่าสัก

(2). พัฒนาระบบเฝ้าระวังและปรับปรุงคุณภาพน้ำทิ้ง

(3). การติดตั้งตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม

(4). เพิ่มความหลากหลายของสัตว์น้ำในท้องถิ่นในลุ่มน้ำเจ้าพระยา/ป่าสัก

ผลที่ได้รับ คือ ระบบนิเวศของแม่น้ำเจ้าพระยา และลุ่มน้ำสาขาได้รับการดูแลฟื้นฟูและรักษาสภาพน้ำให้อยู่ในเกณฑ์คุณภาพที่เหมาะสม

 

 

 

ความสำเร็จในการดำเนินการดังกล่าว เกิดจากความร่วมมือทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และสถาบันการศึกษาในพื้นที่ ที่ร่วมกันคิด ร่วมทำ และร่วมรับผิดชอบ กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 1 จะสานต่อและพัฒนาการดำเนินการเชิงบูรณาการในมิติกลุ่มจังหวัด เพื่อให้สอดคล้องกับแผนงานและยุทธศาสตร์ในระดับชาติต่อไป

 

 

 

 

ที่มา : สำนักบริหารยุทธศาตร์กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 1 สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไท

 
เรื่องเด่นประจำสัปดาห์

more


  แสดงความคิดเห็น


  กรุณา Login เพื่อแสดงความคิดเห็น

  ส่ง Scoop ให้เพื่อน

  E-mail เพื่อน

  E-mail ผู้ส่ง

  ข้อความ

   

  แจ้งลบไม่เหมาะสม

  ชื่อ ผู้ส่ง

  E-mail ผู้ส่ง

  ข้อความ / เหตุผล

   


  Hot Story


  ความคิดเห็น

  Clipmass จัดให้


  เรื่องราวจากผู้สนับสนุน