[ข่าวประชาสัมพันธ์] ม.รังสิต เดินหน้าพัฒนาคุณภาพทุกด้าน มุ่งไปสู่มหาวิทยาลัยแห่งนวัตกรรม

ม.รังสิต เดินหน้าพัฒนาคุณภาพทุกด้าน มุ่งไปสู่มหาวิทยาลัยแห่งนวัตกรรม

พร้อมไปกับการมีส่วนร่วมสร้างสังคมแห่งการให้และการแบ่งปัน

 

            จากกระแสข่าวเกี่ยวกับการจัดอันดับมหาวิทยาลัยเอกชน โดยแหล่งที่มาในกระทู้ข่าว http://pantip.com/topic/34667856 ได้นำเสนอผลสำรวจของ Webometrics องค์กรที่จัดอันดับมหาวิทยาลัยโลก หรือที่รู้จักกันในชื่อ "Ranking Web of World Universities" ประเทศสเปน ซึ่งจัดทำโดย Cybermetrics Lab ประเทศสเปน การจัดลำดับดังกล่าวเกิดขึ้นจากความเชื่อที่ว่า Web จะเป็นแหล่งเผยแพร่ข้อมูลทางวิชาการที่ยิ่งใหญ่ที่สุด ดังนั้น Webometrics จึงเป็นการวัดปริมาณเนื้อหาที่สร้างขึ้นโดยเน้นการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ ผ่านทางเว็บไซต์  

            สำหรับผลการจัดอันดับจะอัพเดทประมาณเดือนมกราคม และกรกฎาคมของทุกปี โดยเป็นดัชนีชี้วัดความสามารถในการผลิต web publications และความเป็น open access ของมหาวิทยาลัยนั้นๆ ซึ่งเป็นการวัดผลงานทางวิชาการที่เผยแพร่บนอินเตอร์เน็ต นอกเหนือจากการวัดด้วยดัชนีการตีพิมพ์ผลงานวิจัยและการอ้างอิงผลงานวิจัย หรือเป็นการวัดความสามารถในการเป็น "มหาวิทยาลัยอิเล็กทรอนิกส์ (E-university)" แล้วยังอาจเป็นข้อมูลสำหรับนักเรียน นักศึกษา ประกอบการพิจารณาเลือกเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย โดยพิจารณาจากการที่มหาวิทยาลัยมีการใช้เทคโนโลยีใหม่ๆ และจัดเตรียมทรัพยากรเพื่อการเรียนรู้ไว้อย่างเพียงพอ 

            ปัจจุบัน Webometrics Ranking ได้ทำการตรวจสอบมหาวิทยาลัย (โดยดูจากชื่อ domain) จำนวน 13,074 แห่งจากทั่วโลก เพื่อทำการจัดอันดับให้แก่มหาวิทยาลัย จำนวนทั้งสิ้น 6,000 อันดับ ทั้งนี้มี มหาวิทยาลัยต่างๆ ในประเทศไทย รวมอยู่ด้วย ราว 78 แห่ง  ซึ่งรายชื่อเว็บไซต์มหาวิทยาลัยทั่วโลก เป็นข้อมูลที่รวบรวมมาจากแหล่งข้อมูลต่างๆ โดยมีชื่อมหาวิทยาลัยรังสิตติดอันดับ 1 ของผลสำรวจ

            โดยเกณฑ์การประเมินของ webometrics จะพิจารณาจาก 1. PRESENCE (15%) หรือ เนื้อหาการตีพิมพ์  จำนวนเว็บเพจภายใต้โดเมน จากเว็บไซต์ทั้งหมด รวมทั้งเว็บแบบไดนามิก (วัดด้วย Google) 2. OPENNESS (15%) หรือจำนวนไฟล์เอกสาร แฟ้มข้อมูล หรือเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ ทั้งหมด ที่อยู่ภายใน domain เดียวกัน ในรูปของ Acrobat (pdf), PostScript (ps), MS Word (doc), MS Powerpoint (ppt), MS Excel (xls) 3. IMPACT (50%) หรือ จำนวนลิงค์ภายนอก (external links) ที่ได้รับ (inlinks) มีการเชื่อมโยงหรืออ้างอิงมาจากภายนอก สืบค้นโดยใช้ search engines เช่น Yahoo และใช้ syntax ในการค้น วัดด้วย Majestic SEO and ahrefs และ 4. EXCELLENCE (20%) หรือ จำนวนบทความวิชาการ และการอ้างอิงบทความทางวิชาการที่ปรากฏภายใน domain ของมหาวิทยาลัย และสามารถสืบค้นได้ด้วย google scholar ซึ่งจากผลการจัดอันดับจากเว็บดังกล่าว ก็มีชื่อ มหาวิทยาลัยรังสิต ติดอันดับที่ 1 ของการจัดอันดับมหาวิทยาลัยเอกชน

 

            RANKING PRIVATE HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS OF THAILAND
by www.webometrics.info

University

Ranking

Ranking in
Thailand

Rangsit University

1

19

Mahanakorn University of Technology

2

23

Assumption University

3

26

The University of the Thai Chamber Commerce

4

30

Payap University

5

33

Huachiew Chalermprakiet University

6

35

Bangkok University

7

36

Siam University

8

44

Kasem Bundit University

9

63

Sripatum University

10

68

 

            ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมเกียรติ รุ่งเรืองวิริยะ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยรังสิต กล่าวว่า รู้สึกภูมิใจไปกับความสำเร็จในครั้งนี้ เนื่องจากมหาวิทยาลัยรังสิต เป็นมหาวิทยาลัยเอกชนที่มีความหลากหลายทางวิชาการมากที่สุด ปัจจุบันได้เปิดสอนในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก รวมกว่า 140 หลักสูตร ครอบคลุม 5 กลุ่มคณะวิชา ดังนี้ 1. กลุ่มคณะวิชาแพทยศาสตร์และวิทยาศาสตร์สุขภาพ 2. กลุ่มคณะวิชาวิศวกรรมศาสตร์ เทคโนโลยี และการบิน 3. กลุ่มคณะวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 4. กลุ่มคณะวิชาศิลปะและการออกแบบ และ 5. กลุ่มคณะวิชาเศรษฐกิจและธุรกิจ ซึ่งที่ผ่านมา ในการจัดอันดับในประเทศไทยนั้น มหาวิทยาลัยรังสิตได้รับการประเมินคุณภาพทางด้านวิชาการจากทุกสถาบันจัดอันดับทั้งสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) ให้อยู่ในระดับสูงสุดคือ “ดีมาก”

            “ส่วนการจัดอันดับดังกล่าว เป็นการจัดอันดับโดยพิจารณาจากจำนวนผลงานวิชาการและงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ เผยแพร่มากที่สุด จึงเห็นได้ว่าทุกหลักสูตรต่างให้ความสำคัญกับคุณภาพการศึกษา ทั้งทางด้านวิชาการ งานวิจัย ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ (Creative) และการสร้างนวัตกรรมต่างๆ  มหาวิทยาลัยรังสิต รู้สึกภูมิใจในการจัดอันดับคุณภาพตามที่เป็นกระแสข่าว แต่อีกสิ่งหนึ่งที่มหาวิทยาลัย ให้ความสำคัญไม่แพ้กันนั่นคือ การทำกิจกรรมของนักศึกษาที่เกี่ยวข้องกับจิตอาสาและบูรณาการความรู้สู่สังคม” ผศ.สมเกียรติ กล่าวเพิ่มเติม

กรุณา Login เพื่อแสดงความคิดเห็น
ส่ง Scoop ให้เพื่อน
แจ้งลบไม่เหมาะสม
ความคิดเห็น

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

Loading...