คลิปแมสด็อทคอม
 
  
    
Uploadเราคือ Verified Account! ImmortalionS
ตำแหน่ง เด็กกองถ่ายชื่อเล่น : B i g g Y

เป็นสมาชิกเมื่อ : 18 ก.ย. 52 เวลา 01:49

Online ล่าสุด : 6 ก.พ. 53 เวลา 15:45

วันเกิด : Jun 22, 1985

อายุ : 37   เพศ: Male

บ้านเกิด (จังหวัด) : กรุงเทพมหานคร

อาชีพ : อิ ส ร ะ

สถานศึกษา : U n i v e r s i t y . . . . . !

เว็บไซต์: ๛ ยั ง ไ ม่ มี อ่ ะ จิ ๛

 Point สะสม : 118 points

มีคนเข้าชม Profile : 4957 ครั้ง


เกี่ยวกับเรา: ก็ เ ป็ น ค น เ รี ย บ ๆ ง่ า ย ๆ ไ ป ไ ห น ไ ป กั น มี เ ห ตุ ผ ล ไ ม่ เ อ า แ ต่ ใ จ เ ป็ น ค น อ า ร ม ณ์ ดี เ ฮ ฮ า ร่ า เ ริ ง แ จ่ ม ใ ส เ ข้ า ไ ด้ กั บ ทุ ก ๆ ค น . . . . . แ ล ะ ที่ สำ คั ญ อ ย า ก มี เ พื่ อ น เ ย อ ะ ๆ มี แ ฟ น ก็ ดี เ พ ร า ะ ต อ น นี้ โ ส ด ส นิ ท แ ต่ ข อ แ ฟ น ที่ จ ริ ง ใ จ ห น่ อ ย ก็ ดี น ะ ถ้ า จ ริ ง ใ จ ห ล ะ ก็ รั ก กั น ต า ย เ ย ย ห ล ะ . . . .


งานอดิเรก : สิ่ ง ที่ ช อ บ อ่ ะ เ ห ร อ . . . ก็ ช อ บ เ ล่ น กี ฬ า อ่ ะ งั บ ช อ บ เ ล่ น ฟุ ต บ อ ล แ ล้ ว ก็ ช อ บ ว่ า ย น้ำ . . . ส่ ว น ง า น อ ดิ เ ร ก ก็ ช อ บ ทำ อ า ห า ร ทำ ข น ม เ ห ตุ ผ ล ที่ ช อ บ ก็ ทำ ไ ป กิ น ไ ป อ่ ะ . . . อิ อิ . . . อิ่ ม ดี อ่ ะ น ะ

วีดีโอ และ โชว์ ที่ชอบ :

เพลงโปรด :


หนังสือคู่กาย : งื ม . . . ก็ น่ า จ ะ อ่ า น ไ ด้ ทุ ก ๆ แ น ว อ่ ะ งั บ . . . ไ ม่ ไ ด้ ช อ บ อ ะ ไ ร เ ป็ น พิ เ ศ ษ เ ท่ า ไ ห ร่ มี ห นั ง สื อ อ่ ะ ไ ร ใ ห้ อ่ า น บิ๊ ก ก็ อ่ า น ห ม ด ห ล ะ

เพื่อนของ ImmortalionS

ชมรมของ ImmortalionS

ความคิดเห็นโปรไฟล์ ImmortalionS  | สมัครสมาชิก หรือ  Log in เพื่อแสดงความคิดเห็น