เราคือ ImmortalionS
ตำแหน่ง เด็กกองถ่าย


ชื่อเล่น B i g g Y
เป็นสมาชิกเมื่อ 18 ก.ย. 52 เวลา 01:49
Online ล่าสุด 6 ก.พ. 53 เวลา 15:45
วันเกิด Jun 22, 1985
อายุ 39   เพศ Male
บ้านเกิด (จังหวัด) กรุงเทพมหานคร
อาชีพ อิ ส ร ะ
สถานศึกษา U n i v e r s i t y . . . . . !
เว็บไซต์ ๛ ยั ง ไ ม่ มี อ่ ะ จิ ๛
 Point สะสม 118 points
มีคนเข้าชม Profile 5208 ครั้ง
เกี่ยวกับเรา ก็ เ ป็ น ค น เ รี ย บ ๆ ง่ า ย ๆ ไ ป ไ ห น ไ ป กั น มี เ ห ตุ ผ ล ไ ม่ เ อ า แ ต่ ใ จ เ ป็ น ค น อ า ร ม ณ์ ดี เ ฮ ฮ า ร่ า เ ริ ง แ จ่ ม ใ ส เ ข้ า ไ ด้ กั บ ทุ ก ๆ ค น . . . . . แ ล ะ ที่ สำ คั ญ อ ย า ก มี เ พื่ อ น เ ย อ ะ ๆ มี แ ฟ น ก็ ดี เ พ ร า ะ ต อ น นี้ โ ส ด ส นิ ท แ ต่ ข อ แ ฟ น ที่ จ ริ ง ใ จ ห น่ อ ย ก็ ดี น ะ ถ้ า จ ริ ง ใ จ ห ล ะ ก็ รั ก กั น ต า ย เ ย ย ห ล ะ . . . .


งานอดิเรก สิ่ ง ที่ ช อ บ อ่ ะ เ ห ร อ . . . ก็ ช อ บ เ ล่ น กี ฬ า อ่ ะ งั บ ช อ บ เ ล่ น ฟุ ต บ อ ล แ ล้ ว ก็ ช อ บ ว่ า ย น้ำ . . . ส่ ว น ง า น อ ดิ เ ร ก ก็ ช อ บ ทำ อ า ห า ร ทำ ข น ม เ ห ตุ ผ ล ที่ ช อ บ ก็ ทำ ไ ป กิ น ไ ป อ่ ะ . . . อิ อิ . . . อิ่ ม ดี อ่ ะ น ะ
วีดีโอ และ โชว์ ที่ชอบ
เพลงโปรด
Get this widget | Track details | eSnips Social DNA

หนังสือคู่กาย งื ม . . . ก็ น่ า จ ะ อ่ า น ไ ด้ ทุ ก ๆ แ น ว อ่ ะ งั บ . . . ไ ม่ ไ ด้ ช อ บ อ ะ ไ ร เ ป็ น พิ เ ศ ษ เ ท่ า ไ ห ร่ มี ห นั ง สื อ อ่ ะ ไ ร ใ ห้ อ่ า น บิ๊ ก ก็ อ่ า น ห ม ด ห ล ะ
View Larger Map

Tweets ของเพื่อน

เพื่อนของ ImmortalionS ดูต่อ »
ความคิดเห็นโปรไฟล์
หรือ เพื่อแสดงความคิดเห็น