ท่องขุมนรก 18/35

มูลนิธิชินบัญชร องค์กรสาธารณประโยชน์ มอบให้ "คณะมิตรประสาน"...ถ่ายทอดความปรารถนาดีขอ?ง "พระผู้เป็นเจ้าแห่งสวรรค์ องค์เง็กเซียนฮ่องเต้" สู่ "มวลมนุษย์..เพื่อให้สัตว์โลกพ้นจากความทุ?กข์..ได้รู้จักคุณธรรมของความเป็นมนุษย์และได้ตระหนักถึงบาปบุญคุณโทษ" ในละครวิทยุ เรื่อง "ท่องขุมนรก" บทละครวิทยุ โดย วีระญา ภมรเดช
พระบรมราชโองการของ "พระผู้เป็นเจ้าแห่งสวรรค์" นี้ แปลจากต้นฉบับภาษาจีน โดย คุณชัย ตันอรรถนาวิน แห่งสานักเผยแผ่คุณธรรม "เต็กก่า" จีซวงเกาะ

ผู้แสดง คณะมิตรประสาน - อาทร พาทีพัฒนะ ลินดา เกษศิริ บุญเกื้อ ควรหาเวช เปรมกมล โชติกเสถียร พนาลัย เจียมจิต โรจน์ ราชสีมา วินัย สุวรรณ์หงส์ อัญธิกานต์ สุจันศรี ปัทมาภรณ์ โคตรวงจันทร์ คชาสิทธิ์ ธรรมจิตต์ และ จิตรา แซ่อื๊ง - ธีรบุญฤทธิ์ ให้เพลงและเสียงประกอบ ผศ.บุญเกื้อ ควรหาเวช ควบคุมการผลิต โชว์วิวัฒน์ สตูดิโอ เอื้อเฟื้อห้องบันทึกเสียง

มูลนิธิชินบัญชร องค์กรสาธารณประโยชน์ ขออนุโมทนาบุญแด่พุทธศาสนิกชน ผู้มีจิตอันเป็นกุศลร่วมบริจาคสมทบทุนสร้างสื่อเสียงธรรมะ ละครวิทยุ เรื่อง "ท่องขุมนรก" เพื่อเผยแผ่หลักธรรมะซึ่งพระพุทธองค์ตรัสไว้ดีแล้ว ให้ผู้คนตระหนักเกรงกลัวต่อบาป ขอบุญกุศลในครั้งนี้ ส่งผลให้ท่าน และท่านผู้ฟังประสบแต่ความสุขความเจริญ ตลอดไป.

ศาสนิกชนผู้มีจิตอันเป็นกุศลศรัทธาร่วมสมท?บทุนสร้างสื่อเสียงธรรมะ ละครวิทยุ เรื่อง "ท่องขุมนรก" และต้องการซีดีละครวิทยุ เรื่อง "ท่องขุมนรก"

ติดต่อโดยตรงที่ มูลนิธิชินบัญชร องค์กรสาธารณประโยชน์
๑๔๗/๓๒ ถ.อิสระวัฒนา-ปลาย ทอน หมู่ที่ ๑ ต.สิชล อ.สิ ชล จ.นครศรีธรรมราช ๘๐๑๒๐
โทร. ๐-๗๕๕๓-๖๕๓๙,๐-๗๕๓๓-๕๐๖๑ โทรสาร ๐-๗๕๕๓-๖๕๔๙ มือถือ ๐๘๓-๖๓๗๗-๐๐๒

แจกฟรี ห้ามจำหน่าย ไม่สงวนลิขสิทธิ์
Credit: http://www.youtube.com/watch?v=NZIIuQ1umC4
teeraboonyarit
คนดู
สมาชิก VIP
7 ต.ค. 56 เวลา 23:17
365
แชร์คลิป
กรุณา Login เพื่อแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น
เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ
Loading...