คลิปแมสด็อทคอม
  
    
Uploadเลือกเรียนคณะอะไรดี จบแล้วไม่ตกงาน

เลือกเรียนคณะอะไรดี อีก 4 ปีจบแล้ว หางานง่าย รายได้สูง!!!>>> เรียนอะไร ไม่ตกงาน <<<

 

     มี การวิเคราะห์ออกมาว่าปัจจัยที่จะก่อให้เกิดอาชีพใหม่ๆ ขึ้นมาและเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงาน และมีการจ้างงานที่ค่อนข้างสูงในอนาคตอีกประมาณ 4-5 ปีข้างหน้า ขึ้นอยู่กับกระแสต่างๆ มากมาย ดังต่อไปนี้ มาดูกันซิคะว่ามีอะไรกันบ้าง จะได้เลือกคณะให้เหมาะสมกับตัวเอง และตรงเทรนสาขาแห่งอนาคต.....1.กระแส Inter

     เทคโนโลยีที่ก้าวหน้าและเติบโตอย่างรวดเร็ว และแนวทางการเปิดเสรีทางการค้า โดยองค์กรการค้าระหว่างประเทศ ทำให้โลกเรากลายเป็นดวงดาวที่ไร้พรมแดนมากขึ้นทุกวัน ประเทศต่าง ๆ จึงมุ่งแข่งขันในด้านการผลิตสินค้า อาหารและบริการ ส่งออกขายทั่วโลกได้อย่างไร้ข้อจำกัด

     
เพราะฉะนั้นการมุ่งเน้นหาตลาดใหม่ ในภูมิภาคต่าง ๆ จากการแข่งขันในการทำมาค้าขายระหว่างประเทศ จะทำให้เกิด อาชีพใหม่ ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกระแสอินเตอร์นี้อีกมาก

     สำหรับคนที่อยากจะทำงานทางด้านนี้ก็ต้องมีความสนใจในภาษา ชอบการอ่าน การเขียนและการค้นคว้า คือต้องมีใจรักด้านนี้จริง ๆ ผู้ที่เรียนในสาขาอื่น ๆ ซึ่งไม่ได้เกี่ยวข้องกับสาขาด้านภาษาและบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ ก็สามารถทำงานด้านอินเตอร์ได้เช่นกันถ้าฝึกฝนด้านภาษาจนใช้ได้อย่างดีและมี การตื่นตัวในด้านข่าวสารข้อมูลของต่างประเทศ

      ดังนั้นการเรียนในสาขาที่เกี่ยวข้อง และเรียนรู้เพิ่มเติม ในวิชาความรู้ที่อาจจะยังไม่เปิดสอนในมหาวิทยาลัย เพื่อตอบสนองความต้องการของโลกด้านนี้ จึงน่าสนใจอย่างยิ่ง

      คณะสาขาที่เปิดสอนในปัจจุบันมีหลายคณะที่น่าสนใจ และสามารถเข้าศึกษาเพื่อเป็นพื้นฐานในการทำงานใหม่ ๆ ที่จะเกิดขึ้นจากกระแสอินเตอร์เช่น

      • คณะมนุษยศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ สาขาตามภาษาที่เลือก (ภาษาอังกฤษ, ภาษาจีน, ภาษาญี่ปุ่น, เกาหลี), สาขาวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว

      • คณะบริหารธุรกิจ สาขาธุรกิจระหว่างประเทศ การตลาดระหว่างประเทศ

      • คณะการบัญชีและการจัดการ สาขาธุรกิจระหว่างประเทศ • คณะนิติศาสตร์สาขากฎหมายระหว่างประเทศ


2. กระแส E- COMMERCE

      กระแสอินเตอร์ ทำให้คนผู้ในโลกที่แตกต่าง กลับมีความใกล้ชิดกันอย่างที่ไม่เคยปรากฏมาก่อน มีวิถีชีวิตและพฤติกรรมไม่ต่างกันมากมายอย่างในอดีต ผลที่ตามมาคือการค้าขายและบริการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้กลายเป็นกระแส หลักที่ทำให้เกิดอาชีพใหม่ ๆ มากมายในช่วง10 ปีที่ผ่านมา

     
ที่สำคัญ มันจะยังคงเป็นกระแสหลักที่จะทำให้เกิดการพัฒนาระบบการค้าขาย ระบบการขนส่งระบบบริการ รวมทั้งระบบการศึกษาในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์เครือข่ายอินเตอร์เน็ต และระบบโทรศัพท์ อีกมากมาย

      จากสถิติของคนในประเทศต่าง ๆ ทุกประเทศทั่วโลกบ่งบอกถึงพฤติกรรมการซื้อสินค้า ที่ต่างจากเดิม คือผู้คนมีความนิยมและซื้อของผ่านระบบอินเตอร์เน็ตและระบบโทรศัพท์มากขึ้น ทุกวัน อาชีพใหม่ๆ จะเกิดมาจากกระแส อีคอมเมิร์ซ นี้อีกมาก จึงเป็นอีกหนึ่งกระแสสาขาอาชีพแห่งอนาคต

      คณะสาขาที่น่าสน ซึ่งสามารถเข้าเรียนต่อเพื่อเตรียมตัวให้พร้อมรับกับสาขาอนาคตในกระแส อีคอมเมิร์ซ ได้แก่ คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์, วิศวกรรมซอฟต์แวร์ วิทยาลัยการขนส่งและโลจิสติกส์สาขาวิชาวิทยาการจัดการโลจิสติกส์, สาขาวิชาการเดินเรือ,สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม, สาขาวิชาพาณิชย์นาวี

3.กระแสการขาดแคลนพลังงาน

      ทรัพยากรของโลกมีจำนวนจำกัดและกำลังร่อยหรอลงทุกวัน ยกตัวอย่าง เรื่องของน้ำมัน คนทั่วโลกต่างแย่งกันใช้แต่การค้นพบบ่อน้ำมันใหม่ ๆ กลับมีน้อยมาก จนมีการคาดการณ์กันว่าอีกไม่เกิน 40 ปีนับจากนี้ไป น้ำมันจะหมดไปจากโลกใบนี้ เพราะอัตราการเกิดของน้ำมันช้ามากกว่าจะเกิดแหล่งน้ำมันได้นั้นใช้เวลานับ ล้านปี

      ในขณะที่อัตราการใช้น้ำมันพุ่งสูงขึ้นในทุกปี ประเทศในกลุ่มผู้ผลิตน้ำมันต่างร่ำรวยจากการขายน้ำมัน และบริษัทค้าขายน้ำมันก็มีการเก็งราคาซื้อขายน้ำมันล่วงหน้ากันจนทำให้ราคา น้ำมันพุ่งสูงขึ้นทุกวันอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อน

      กระบวนการศึกษา และพัฒนาพลังงานทดแทนเหล่านี้ จะทำให้เกิดอาชีพใหม่ ๆ ตามมาอันเป็นผลสืบเนื่องมาจากกระแสพลังงานและสภาวะแวดล้อมโลก

     
คณะสาขาที่สามารถเข้าศึกษาเพื่อเป็นพื้นฐานการทำงานสำหรับอาชีพใหม่ ๆ ในอนาคต

      • คณะเทคโนโลยี สาขาเทคโนโลยีธรณี

      • คณะเทคโนโลยี สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ

      • คณะวิทยาศาสตร์ สาขาธรณีวิทยา,สาขาทรัพยากรที่ดิน และสิ่งแวดล้อม, สาขาชีววิทยา

      • คณะวิศวกรรม สาขาวิศวกรรมเครื่องยนต์, สาขาวิศวกรรมทั่วไป

      • สาขาภูมิศาสตร์ สาขาวัสดุศาสตร์ สาขาสถิติ สาขาคณิตศาสตร์ สาขาทรัพยากรทางน้ำ

      นอกจากนี้ยังมี 4 ปัจจัยที่มีผลต่อการเกิดอาชีพแห่งอนาคต ได้แก่ปัจจัยด้านกระแส Center กระแสความตื่นตัวภูมิปัญญาท้องถิ่น กระแสสังคมที่ส่งเสริมด้าน คุณภาพชีวิต กระแสสังคมที่ส่งเสริมด้านคุณภาพชีวิต และกระแสนวัตกรรม Innovation ซึ่งจะก่อให้เกิดอาชีพใหม่ๆ ตามมาอีกมากมาย หากเลือกเรียนในสิ่งที่ตนเองชอบ และตรงกับสาขาแห่งอนาคตด้วย รับรองว่าไปรุ่งแน่ค่ะ หากน้องๆ ต้องการข้อมูลเกี่ยวกับสาขาแห่งอนาคตเพิ่มเติม เพื่อนำมาประกอบการตัดสินใจในการเลือกคณะ มาได้ที่งาน

 
Eduzones Expo 2010
เรียนอะไรไม่ตกงาน และเส้นทางสู่มหาวิทยาลัย เลือกคณะอย่างไรไม่ให้พลาด

สุดยอดมหกรรมการศึกษาแห่งปี ที่นักเรียนม.ปลายไม่ควรพลาด
พบกับการแนะแนวเทคนิคการเลือกคณะ แอดมิชชั่นอย่างไรไม่ให้พลาด
แนะนำการเลือกเรียนในสาขาอาชีพ แห่งอนาคต เรียนอะไร ไม่ตกงาน
พร้อมขอรับคำแนะนำการศึกษาต่อ จากวิทยากรด้านการศึกษาชื่อดัง
คณาจารย์ และผู้เชี่ยวชาญ ในทุกสาขาอาชีพ
ปรึกษาและขอข้อมูลแต่ละคณะ มหาวิทยาลัยแบบตัวต่อตัวกับนักศึกษารุ่นพี่
ทุกคณะมหาวิทยาลัยทั้งในและต่างประเทศกว่า 200 สถาบัน

พร้อมร่วมกิจกรรมสร้างสรรค์ FACULTY FANTASIA
ร่วมโหวดคณะในฝัน กับพี่ ๆ ศิลปินดารา และรับของรางวัล ในงานอีกมากมาย

วันที่ 13- 14 มีนาคม 53
ณ ศูนย์ประชุมบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ชั้น 5 เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว กทม.


จองที่นั่งเข้าชมงาน และจองสิทธิ์การรับคู่มือการเลือกคณะ
คู่มือเรียนอะไร ไม่ตกงาน และ CD โปรแกรมประเมินโอกาสแอดมิชชั่นติด ที่

www.eduzones.com
เรื่องเด่นประจำสัปดาห์

more


  แสดงความคิดเห็น


  กรุณา Login เพื่อแสดงความคิดเห็น

  ส่ง Scoop ให้เพื่อน

  E-mail เพื่อน

  E-mail ผู้ส่ง

  ข้อความ

   

  แจ้งลบไม่เหมาะสม

  ชื่อ ผู้ส่ง

  E-mail ผู้ส่ง

  ข้อความ / เหตุผล

   


  Hot Story


  ความคิดเห็น

  Clipmass จัดให้


  เรื่องราวจากผู้สนับสนุน