ชมรม special force

โดยส่วนตัวแล้วก็ไม่ค่อยมีความรู้ทางด้านนี้ซักเท่าไหร่ แต่ว่าชอบ ก็เลยอยากตั้งชมรมนี้ขี้นมาเพื่อคนที่ชอบแนวๆนี้เหมือน เพื่อนๆท่านใดที่มีความรู้และก็ชอบเหมือนกัน ก็เอาความรู้มาแบ่งปันกันบ้างน๊า

                                              *+.+เ พื่ อ น ๆ ที่ มี ค ลิ ป ห รื อ ชื่ น ช อ บ แ ล ะ มี ค ว า ม รู้ ก็ เ อ า ม า แ ช ร์ กั น ไ ด้ น ะ +.+*