ชมรม ชมรม...ตนกู้ภัย

RESCUE CLUB THAILAND http://bbs.rct.in.th/

 

วัตถุประสงค์ในการก่อตั้ง
วัตถุประสงค์ในการก่อตั้ง Rescue Club Thailand
 
1. เพื่อเป็นคลับของชุมชนชาวอาสากู้ภัยทุกๆสังกัดในประเทศไทย และทุกๆท่านที่มีใจรักในงานกู้ภัยและงานช่วยเหลือสังคม.
2. เป็นแหล่งเสนอความคิดเห็น หรือพูดคุยแลกเปลี่ยนความรู้ต่างๆที่สามารถนำไปใช่ได้ในชีวิตประจำวันหรือช่วยเหลือผู้อื่นได้.
3. สนับสนุนและยินดีให้คำปรึกษากับทุกท่านที่อยากช่วยเหลือสังคม.
4. เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์กับสังคม.
5. เพื่อส่งเสริมความรักความสามัคคีและความสัมพันธ์อันดีกับชาวกู้ภัยในทุกๆสังกัด