ชมรม ๗ ภาพยนตร์ เฉลิมพระเกียรติ

๗ ภาพยนตร์ เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

สำนักในพระมหากรุณาธิคุณ
คณะกรรมการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาส วันมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๓ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๓ มีความปราบปลื้มปิติยินดียิ่ง และรู้สึกสำนักในพระมหากรุณาธิคุณ เป็นล้นพ้น ในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระบรมราชานุญาต ให้จัดทำภาพยนตร์เฉลิมพระเกียรติ ๗ เรื่อง จำนวน ๕,๐๐๐,๐๐๐ ชุด เพื่อเผยแพร่แก่ประชาชนชาวไทย ได้รับชมโดยทั่วกัน และนับเป็นมหามงคลอย่างยิ่งของประชาชนชาวไทยทุกคน ที่ได้รับพระราชทาน วีซีดี ภาพยนตร์เฉลิมพระเกียรติ ชุดนี้ ในวโรกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๓ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๓