ชมรม ชมรมแห้ว แดก

กรุณาถอดรองเท้าแล้ว ก้าวเข้ามา.........................นะ

 

เชิญด้านนัย  ชมรมนี้แหละใช่เลย