IELTS (International English Language Testing System) คือ การวัดระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษสำหรับผู้สนใจทั่วไป โดยเฉพาะผู้ที่ต้องการไป ศึกษาต่อ เรียนต่อ หรือรับการฝึกอบรมในต่างประเทศ more...
ก่อตั้งโดย lianebeisner
สมาชิกชมรม IELTS ( 2 สมาชิก )

ประธานชมรม
lianebeisner
ตำแหน่ง คนดู